Русский
מבצע "צדקה"
מבצע צדקה הוא אחד מעשרת המבצעים של רבי מליובביץ', לעורר את חשיבות נתינת הצדקה בכל הזדמנות אפשרית, ולהניח קופת צדקה בכל מקום אפשרי.

מטרת מבצע זה היא להפיץ את מצות הצדקה, גם על ידי קופות צדקה וכיוצא בזה - כי על ידי קיום מצות הצדקה מקבל היהודי את ברכות הקדוש ברוך הוא שמעניק אותם כמו צדקה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

הרבי ביקש שבכל בית, חנות וכדומה תהיה קופת צדקה. הרבי אמר שבקשה זו תקפה גם עבור אלו שתורמים סכומים גדולים לגבאי צדקה וכדומה, מכיוון שעצם קיומה של הקופה מהווה זכות גדולה למחזיקים בה.

אחת מהצעותיו של הרבי לחסידים המתעסקים ב'מבצע', הייתה להדפיס על הקופות ציורים של שאר 'מבצעי המצוות', בכדי שהאנשים המסתכלים על הקופה ייזכרו במצוות נוספות.  (מתוך chabadpedia.co.il)
מה זה צדקה   
גדולה צדקה - שמקרבת את הגאולה!

​​​​​​​בתקופה שבה אנו חיים, תקופת רדיפת המותרות ותאוות-הממון - אין ערוך לחשיבותה של מצות הצדקה: המצוה לתת לאחרים, לוותר על האנוכיות ועל טיפוח החמרנות האישית למען הזולת.

זו מצוה שבה מוצא ביטוי חזק הצורך הבסיסי להעדיף את הרוח על החומר, את הנפש על הגוף, את הערכים על התאוות האישיות. זו מצוה המחנכת את האדם להתחשב בזולת ואף לוותר על שלו למען צרכי הזולת.

יש בזה נקודה נוספת: אנו רואים כי האדם נקשר לכספו אפילו מבחינה נפשית. אדם עלול להרגיש, כי נטילת כספו ממנו, כמוה כנטילת חייו. זאת, משום שבכסף זה הוא השקיע את כל נפשו ואת כל עמלו, או משום זה הוא יכול לקנות ולרכוש את כל אשר נפשו חומדת.

לכן חשוב כל כך להתרגל לתת צדקה. בנתינת צדקה אנו מרגילים את עצמנו לתת את נפשנו למען הדברים שבהם אנו מאמינים. כאשר האדם נותן חלק מכספו למטרות צדקה - הוא נותן בכך את נפשו.
יש במצוות הצדקה גם יחוד נפלא. לגבי כל מצווה או מעשה טוב נאמר במפורש כי אסור לנסות את הקב"ה. אין לומר לקב"ה: אני אעשה מצווה פלונית ואתה תן לי דבר זה או אחר. אולם לגבי מצוות הצדקה אומר הקב"ה: "בחנוני נא בזאת" - תנו מעשר מהכנסותיכם (10%) לצדקה ותיראו אם לא אתן לכם כמה פעמים ככה!

מנהג נתינת המעשר לצרכי צדקה התקבל בכל תפוצות ישראל. ישנם אף כאלה המהדרים במצווה זו ונותנים חומש מהכנסותיהם (20%) לצדקה. המצווה היא מצווה בכל מקרה, ויחד עם זאת מאמין היהודי כי נתינת כסף לצדקה כהענקת הלוואה לקב"ה, ככתוב: "מלווה ה' - חונן דל" (משלי יט,יז). מובטח לנו, איפוא, כי ה"לווה" (הקב"ה) לא ישאר חייב ואף ישלם את "חובו" בכפליים...

האמונה היהודית גם גורסת, כי עלינו לראות את הכסף המצוי בידינו כפיקדון שהפקיד בידינו הבורא כדי שנעשה בו דברים טובים. לכן גם נקראת מצווה זו "צדקה", מלשון "צדק", לאמור: כאשר אנו נותנים מכספנו לנצרכים איננו עושים "טובה" אלא צדק!

* יש לתת צדקה בכל יום חול (בערבי שבתות וחגים - לתרום סכום כפול, גם עבור השבת או החג). חשוב מאד שתימצא בבית קופת-צדקה אשר לתוכה יהיה ניתן לתרום מידי פעם.
(מתוך chabad.org.il)
רוצה להזמין קופת צדקה לבית / עסק או רוצה לתת צדקה - תשאיר פרטים ב צור קשר   
רוצה להזמין קופת צדקה לבית / עסק או רוצה לתת צדקה - תשאיר פרטים ב    
Coi בניית אתרים