Русский
מבצע "כשרות"
'מבצע כשרות האכילה ושתייה' כפי שנקראו בלשונו הקדושה של הרבי מליובביץ', הוכרז לראשונה בשנת תשל"ה (1975). במסגרת המבצע מגיעים צוותים מיוחדים של מתנדבים לבתים, לפי בקשה, להכשרת המטבח וכליו. כמו כן כולל המבצע הפצת ספרות וחומר הסברה על חשיבות הכשרות.
כפי מה שרבי הדגיש: מוסבר בספרי קודש (וגם בספרי מדעי-הטבע) שהתכונות הטבעיות של האדם - מושפעות במידה רבה מסוג המאכלים והמשקאות שהוא אוכל ושותה. מפני שהמזון הופך, כידוע, לאחר העיכול להיות "דם ובשר כבשרו" של האדם האוכל (כפי שכתוב בספר תניא פרק ז) וכשם שאיכות המזון משפיעה על בריאות הגוף כך יש לדבר השפעה על תכונות האופי של הנפש. השפעתו השלילית של המזון הבלתי כשר אינה רק על התכונות הרגישות, כי אם גם על השקפותיו השכליות. מובן אפוא, שלאכילת מאכלים לא כשרים (שהם היפך רצון התורה) יש השפעה מזיקה ביותר על העדינות והטהרה של השכל היהודי, עד כדי נטייה השקפתית-שכלית היפך השקפת התורה והאמונה. (מתוך
 chabadpedia.co.il)
    
Coi בניית אתרים