Русский
מבצע "חינוך"
בשבת פרשת אחרי מות, כ"ד ניסן תשל"ו (1976), הכריז הרבי מליובביץ' על 'מבצע חינוך'. על פי הוראות הרבי, התרכזו הפעולות ברישום ילדים למחנות קיץ כשרים, ולרישום ילדים במוסדות המחנכים בחינוך יהודי אמיתי.
בנוסף, מנה הרבי בשבועות הסמוכים להכרזה על 'מבצע חינוך' שורת הוראות נוספות, ביניהם דרש שכל אחד ישתדל לא לפעול רק בעצמו, אלא להשתדל שגם אנשים נוספים יעסקו במבצע זה, קרא למנהלי המוסדות לקבל תלמידים נוספים גם כאשר ישנם קשיים כספיים, ושלל את האפשרות לפטר מורים ואנשי חינוך ממשרתם בשל מחסור כספי.
הרבי אף הדגיש את חשיבותו של מבצע זה בכך שהוא מהווה את היסוד לכל חיי הילדים, ומשפיע עליהם לכל ימי חייהם, והגדיר את מטרתו לדאוג שלא ישאר אף ילד יהודי שלא יקבל חינוך יהודי כשר.
באחד ממכתביו, כינה הרבי את המבצע: "מבצע כללי–גדול וכולל מבצעים הכלליים"
(מתוך  chabadpedia.co.il) חינוך יהודי - מה הוא? 

החינוך הנשען על ההכרה בקיומו של האלוקים הוא יציב ובר-קיימא. הילד יודע, שלפניו מערכת ברורה, יציבה ושלימה. הוא מבין, שלא הוא הקובע מה מותר ומה אסור, אלא האלוקים הוא המחליט. על כך אין הוא יכול לערער.
כשהוא שואל, למה אסור לגעת ברכוש הזולת, אין עונים לו שהדבר אסור מפני שהוא "לא יפה" או משום שהוא "פוגע בחברה"; עונים לו בצורה חד-משמעית: "כי הבורא אסר זאת", "כי הוא קבע שזה מעשה פסול". מוסר כזה הוא אמיתי ומוחלט ויש בו עוצמה מספקת כדי לעמוד בפני פיתויים שונים.
יסוד זה בחינוך הוא אוניברסלי ועל ברכיו יש לחנך כל אדם, יהודי ולא יהודי. זו הדרך היחידה להבטיח שהעולם לא יהפוך לתוהו ובוהו ושישררו בו ערכי אמת של צדק ויושר.
לנו, כיהודים, יש תפקיד נוסף: להחדיר בילדינו אמונה יהודית. עלינו לספר להם על יציאת מצרים ועל מעמד הר-סיני; לפתוח בפניהם את המקורות העצומים שלנו; לספר להם על הבחירה בעם היהודי ועל התפקיד שהוטל עליו; לקשור אותם אל אברהם אבינו ואל משה רבינו, אל רבי עקיבא ואל הלל ושמאי; לטעת בהם את התחושה, שהם ממשיכיהם של הרמב"ם ושל רש"י, של המהר"ל מפראג ושל הבעל-שם-טוב. ועלינו להחדיר כל זאת לא כשם שמלמדים היסטוריה יבשה, אלא מתוך אמונה כנה ואמיתית ומתוך חמימות של דבר חי, תוסס ורענן. (מתוך chabad.org.il)
Coi בניית אתרים