Русский
מבצע "אהבת ישראל"
מבצע אהבת ישראל הוכרז על ידי הרבי בח"י אלול תשל"ו (1976), בשיחה שנשא הרבי ביום זה, בה דיבר שעל כל יהודי לפעול בקרב הזולת ולהשפיע על הסביבה הקרובה את מצות "אהבת ישראל", שענינה הוא כי על כל יהודי ויהודי לאהוב יהודי שני "כמוך".
אהבת ישראל היא מצוות עשה, לאהוב כל אדם מישראל, מקורה בתורה הוא בפסוק "ואהבת לרעך כמוך". בתורה מופיע אהבת ישראל כעניין כללי ויסודי, וכמובא בגמרא בשם הלל הזקן: "דעלך סני אל תעש לחברך, זה כל התורה כולה ואידך פירושה" פירוש: מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, זה כל התורה". וכן אמר רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".
ענינה בכללות בתורת החסידות הוא לאהוב כל יהודי לא (רק) מצד המעלות הפרטיות שבו, אלא  מצד שהוא ישראל, אהבה זו מצד הנשמה. אהבה זו צריכה להיות אהבה עצמית, כמוך, כפי שאוהב את עצמו באהבה שלמעלה מהגבלות של טעם ודעת.
(מתוך  chabadpedia.co.il)
מה זה אהבת ישראל?   
כשאנו אוהבים אדם משום שהוא מתייחס כלפינו בחביבות ובהערכה - אין זה הביטוי האמיתי של אהבת-ישראל, כשאנו רוחשים חיבה לאדם בשל חכמתו, טוב ליבו, מעשיו הטובים - גם אז עדיין אל הגענו לקיומה המלא של מצוות אהבת-ישראל.
שכן, אולי אין אנו אוהבים אותו, אלא את העובדה שהוא מתייחס בחמימות כלפינו? אולי אין אנו מחבבים את האדם, אלא את חכמתו, טוב ליבו ואת מעשיו הטובים? אולי אין אהבה זו נובעת אלא מכך, שתכונותיו אלה גורמות לנו להרגיש טוב יותר, וממילא אין זה ביטוי לאהבה שאנו אוהבים את עצמנו?

המשמעות האמיתית של אהבת-ישראל היא - לאהוב יהודי כפי שהוא, על מעלותיו ומגרעותיו. לאהבו כי הוא יהודי, אח. לאהבו למרות שאולי זה לא קל כל כך, ולמרות שיהודי זה אף מפריע לנו במידה מסויימת. זו אהבת-ישראל!
ואחת הדרכים הבטוחות שבאמצעותן נתרגל לאהבת-ישראל היא לעשות מעשי אהבה וחסד בפועל. על המעשים שאנו עושים ועל המילים שאנו מוציאים מפינו קל, יחסית, לשלוט. כשנתרגל, איפוא, לכבד את הזולת, לא לפגוע בו, להגיש לו סיוע ועזרה, סיוע פיזי ונפשי, במקרי הצורך - יעבור הדבר בהכרח גם ללב ואכן נאהב את היהודי השני בלב ונפש.
(מתוך chabad.org.il)
Coi בניית אתרים