Русский
מבצע "תורה"
מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים הכריז הרבי על "מבצע תורה" בו מורה להשפיע על יהודים ללמוד תורה לפחות רגעים ספורים מדי יום.
במסגרת מבצע זה החלה תעמולה שעוררה יהודים להשתדל במיוחד להוסיף בלימוד תורה בכל רגע פנוי, בנוסף על החיוב שישנו לכל יהודי על פי ההלכה ללמוד שיעור אחד בבוקר ושיעור אחד בערב.

כמבואר באריכות בספר התניא שמצוות הינם "אברין דמלכא" [אברים של ה'] מה-שאין-כן תורה הרי "אורייתא וקוב"ה כולה חד" [תורה וה' דבר אחד], הרי על-ידי שלומדים תורה, לוקחים את הקב"ה עצמו, ובאמצעות זה הרי השמירה היא עוד ביתר שאת, כמובן.

וכן אמרו חז"ל שבסדר הבריאה – התורה קדמה לעולם, ולאחר שהקב"ה ברא את התורה הכוללת בתוכה את כל האידיאלים והערכים שבעולם, המשיך הקב"ה וברא את העולם כדי להגשים את אותם אידיאלים אלוקיים שבתורה. נמצא אם כן שעל ידי לימוד התורה אנו מתקשרים אל המימד הרוחני שהוא שורשו של העולם הזה הגשמי!
​​​​​​​(מתוך
chabadpedia.co.il
מעלת לימוד התורה 
המצווה החשובה ביותר היא מצוות תלמוד תורה. אמרו חכמים, ששקולה מצוות תלמוד תורה כנגד כל שאר המצוות. עוד אמרו, ששכרה של מצוות תלמוד תורה שקול כנגד שכרן של כל המצוות (פאה א, א, ובירושלמי שם, ובבלי מו”ק ט, ב).

שתי סיבות עיקריות למעמדה העליון של מצוות תלמוד תורה. ראשית, על ידי הלימוד ניתן לדעת את התורה ולקיים את מצוותיה ולחיות על פי ערכיה, על כן המצווה הבסיסית ביותר היא תלמוד תורה. זהו שאמרו חכמים (קידושין מ, ב): “תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה”.

שנית, מצוות תלמוד תורה היא המצווה הרוחנית ביותר, שמתקיימת בחלק הגבוה שבאדם, בשכל, ועל כן מעלתה למעלה מכל שאר המצוות. האדם מורכב מגוף ונשמה, וכל המצוות המעשיות שבתורה מתקיימות על ידי הגוף וקשורות לדברים שבעולם הזה, הגשמי. ואילו מצוות תלמוד תורה נעשית על ידי המחשבה, ועל כן היא המצווה הרוחנית ביותר, ועל ידה באה הנשמה לידי ביטוי מלא ומרוממת את כל המעשים. על ידי הלימוד אנו מתעלים ומתקשרים אל מה שמעבר לעולם, אל עולם הנצח. ובזכות שישראל לומדים תורה יומם ולילה, ומקשרים את העולם הזה עם עולם הנצח, העולם מתקיים.
(מתוך פניני הלכה לרב אליעזר מלמד
 
Coi בניית אתרים