Русский
מבצע "גאולה ומשיח"
עניין הגאולה עלה בשנים האחרונות בעוצמה רבה לתודעה הציבורית. תרם לכך ללא ספק הרבי מליובביץ', שפעל רבות כדי לעורר ולהפיח בקרב המוני בית-ישראל את האמונה בביאת המשיח.

מטבע הדברים מוצא הציבור עניין בנושא, שהוא גם מרתק ומסקרן ביותר. נשאלות גם שאלות שונות, הדורשות תשובה מוסמכת.

תהליך הגאולה מורכב מכמה שלבים שישנו את מרקם החיים בעולמנו ובסופם יחוללו תמורות מהותיות.  ימות המשיח הם המצב האידיאלי של העולם. העולם נעשה עולם תקין, עולם אידיאלי. לא יצטרכו עוד לחפש את הבורא, כי הוא יתגלה לעיני-כל. בני-אדם לא יילחמו עוד זה עם זה, כי יבינו את מעלת השלום והאהבה. איש לא יתקנא ברעהו, כי יהיה שפע לכולם. העם היהודי יגיע למעמדו הרם והשלם, וממילא יתקבץ מכל קצווי תבל ויחזור לחיות במקומו האמיתי - בארץ-ישראל (מתוך chabad.org.il) 
גאולה במקורותנו
​​​​​​​ושא הגאולה שזור לאורך כל התורה שבכתב ושבעל-פה. במקרא מופיעות כמה נבואות והבטחות על הגאולה. למשל, לקראת סוף ספר דברים מנבא משה רבנו את מה שעתיד לקרות לעם-ישראל, את הגלות והפיזור בכל קצווי תבל, ולאחר מכן הוא מנבא על הגאולה, שבה ישובו ויתקבצו כל נידחי ישראל לארץ-ישראל:
שב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה" (דברים, ל,ג).
נבואת בלעם מדברת מפורש למדי על המלך המשיח, שיופיע ויזרח ככוכב המאיר פתאום את שמי הרקיע:
"אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" (בלק, כד,יז).
ספרי הנביאים מלאים נבואות אין-ספור על הגאולה. בין הנביאים בולט במיוחד הנביא ישעיהו, שזכה לכינוי 'נביא הישועה', שמתאר בהרחבה רבה את ימי אחרית הימים, ימי הגאולה, ואת צמיחתו ופועלו של המלך המשיח.
Coi בניית אתרים