Русский
מבצע "בית מלא ספרים"
אחד מ'מבצעיו' של הרבי מליובביץ', מבצע 'בית מלא ספרים'. על מבצע "בית מלא ספרים" הכריז הרבי בקיץ תשל"ד (1974). הדרישה היא שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש, בדגש על ספרי היסוד של היהדות.
 כמו כן הורה להוסיף ברכישת ספרי קודש רבים, הן ל"בית מלא ספרים", והן לספריות ציבוריות, הן לילדים קטנים וכמובן גם לספרייה המרכזית של אגודת חסידי חב"ד.
בשנת תשנ"ב (1992) הוסיף הרבי ואמר כי כל אחד יכול לתרום את חלקו לגאולת הספרים שנותרו בשבייה ברוסיה, "על ידי שכל אחד ואחד, מהאנשים, נשים וטף, יעשה עניין דוגמתו, על-ידי שיכניס לביתו או בספרייה וכיוצא בזה ספרי (וכתבי) קודש חדשים, בהוספה על הספרים המצויים אצלו עד עתה ב"בית מלא ספרים" שלו".
במהלך השנים שם הרבי דגש על ספרי-קודש מסויימים כחובה שימצאו בכל בית יהודי:  חומש, תהילים, סידור תפילה, ספרי הלכות הצריכות - לדעת את המעשה אשר יעשון, וספר תניא. (מתוך
 chabadpedia.co.il)
 
קריאת ספר
לרכוש אות בספר תורה
Coi בניית אתרים